Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile adoptate de consiliul local începând cu anul 2020

Data Document Deschide
31.01.2019 Hotărâre privind încetarea de drept, prin deces,înainte de expirarea duratei normale mandatului de consilier local și de viceprimar al domnului Nistor Stelian Deschide
31.01.2019 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local Brăești Deschide
31.01.2019 Hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local Deschide
31.01.2019 Hotărârea privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Comunei Brăești Deschide
31.01.2019 Hotărârea privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2019 -2020 Deschide
31.01.2019 Hotărârea privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de către persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2019 Deschide
31.01.2019 Hotărârea privind validarea Dispozitiei primarului comunei nr. 184 din 19 decembrie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 Deschide
31.01.2019 Hotărârea privind aprobare actualizarea indicatorilor tehnico –economici Deschide
31.01.2019 Hotărârea privind aprobare actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru investiția “Modernizare drumuri comunale și sătești din comuna Brăești, județul Botoșani” Deschide
31.01.2019 Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni, începând cu luna februarie 2019 Deschide
31.01.2019 Hotărârea privind instituirea și stabilirea taxei speciale de salubrizare SIMD în comuna Brăești Deschide
28.02.2019 Hotărârea privind aprobarea cuantumului cotizației comunei Brăești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA BOTOȘANI” pentru anul 2019 Deschide
28.02.2019 Hotărârea pentru aprobarea cuantumului cotizației comunei Brăești pentru anul 2018 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară”ECOPROCES” Botoșani Deschide
28.02.2019 Hotărârea privind aprobarea contribuției sub formă de cotizației a comunei Brăești, în calitate de membru fondator la Asociația Grupul de Actiune Locală Deschide
28.02.2019 Hotărârea privind aprobarea contributiei Comunei Brăești la Asociația Comunelor pentru serviciului de ordine și pază Deschide
28.02.2019 Hotărârea privind aprobarea contributiei Comunei Brăești la Asociația Comunelor pentru serviciului de ordine și pază Deschide
28.02.2019 Hotărârea privind aprobarea aprobarea contribuției comunei Brăești la Asociația Comunelor pentru serviciul de audit public intern Deschide
28.02.2019 Hotărârea privind aprobarea aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar Deschide
28.02.2019 Hotărârea privind aprobarea utilizării sumei de 124 mii lei din excedentul Comunei Brăești din anii precedenți pentru anul 2019 Deschide
28.02.2019 Hotărârea privind aprobarea aprobare intocmire Proiect amenajment pastoral la nivelul U.A.T. Brăești Deschide
14.03.2019 Hotărârea privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Modernizare drumuri comunale și sătești din comuna Brăești, județul Botoșani” Deschide
14.03.2019 Hotărârea privind aprobarea actualizării cofinanțării pentru investiția “Modernizare drumuri comunale și sătești din comuna Brăești, județul Botoșani” Deschide
30.09.2019 Hotărârea privind rectificarea bugetului local al Comunei Brăești pe anul 2019 Deschide
30.09.2019 Hotărârea privind aprobarea executiei bugetului Comunei Brăești Deschide

Data Document Deschide
15.01.2018 Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului Secțiunii de dezvoltare pe anul 2017 Deschide
15.01.2018 Hotarare privind aprobare organigramei și statului de personal al Scolii Gimnaziale Gheorghe Coman Braesti Deschide
15.01.2018 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2018 Deschide
22.02.2018 Hotarare pentru aprobrea cuantumului cotizației comunei Brăești pentru anul 2018 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Botoșani Deschide
22.02.2018 Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizației comunei Brăești pentru anul 2018 către sociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOPROCES Botosani.pdf Deschide
22.02.2018 Hotarare privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Comunei Brăești în calitate de membru fondator la Asociașia grupul de acțiune locala(GAL) CODRII DE ARAMĂ pentru anul 2018 Deschide
22.02.2018 Hotarare privind aprobarea contribuției comunei Brăești la Asociația Comunelor pentru serviciul de ordine si pază pentru anul 2018 Deschide
22.02.2018 Hotarare nr.8-22.02.2018 privind aprobarea contribuției comunei Brăești la Asociația Comunelor pentru serviciul de audit public intern pentru anul 2018 Deschide
22.02.2018 Hotarare privind aprobarea numărului de asistenți personali si de indemnizatii pe anul 2018 Deschide
22.02.2018 Hotarare privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic Deschide
22.02.2018 Hotărâre privind privind aprobarea utilizării sumei de 730 mii lei din excedentul Comunei Braesti din anii precedenți pentru anul 2018 Deschide
22.02.2018 Hotărâre privind Aprobarea Bugetului General al Comunei Brăești, județul Botoșani pe anul 2018 Deschide
22.02.2018 Hotărâre privind -Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Reabilitare energetică și modernizare Școală Gh Comansat Brăești, comuna Brăești Deschide
22.02.2018 Hotarare actualizarea HCL nr.43 din 29.09.2017 privind aprobarea cofinanțării pentru investiția Reabilitare energetică și modernizare Școala Deschide
22.02.2018 Hotarare nr.15 22.02.2018-privind evaluarea performanțelor profesilonale individuale ale secretarului comunei Brăești pentru anul 2017 Deschide
22.02.2018 Hotarare nr.16 22.02.2018-privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Brăești Deschide

Data Document Deschide
10.03.2017 Hotarare privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Comunei Braesti in calitate de membru fondator la Asociatia Grupul de Actiune locala Deschide
11.03.2017 Hotarare privind aprobarea cotizatiei comunei Braesti pentru anul 2017 catre Asociatia de Dezvoltare intercominitara ECOPROCES Botosani Deschide
07.06.2017 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru naveta cadrelor didactice Deschide
07.06.2017 Hotarare privind aprobarea contului anual de executie pentru anul 2016 Deschide
07.06.2017 Hotarare privind constituirea Consliului Comunitar Consultativ al comunei Braesti,jud.Botosani si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acestuia Deschide
14.06.2017 Hotarare privind aprobarea tarifului aferent serviciului de colectare şi transport deşeuri municipale Deschide

Data Document Deschide
19.12.2016 Hotarare privind aprobarea Strategiei locale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice pentru perioada 2016-2020 Deschide
9.11.2016 Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Braeşti pentru anul 2017 Deschide
29.11.2016 Hotarare privind aprobarea asocierii Comunei Braeşti la Asociaţia Audit Public Intern Botosani Deschide
29.11.2016 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţioare a Consiliului Local al comunei Braeşti Deschide
24.06.2016 Hotarare privind aprobarea Constituirea comisiilor de specialitate Consilul local al comunei Braesti Deschide

Data Document Deschide
30.01.2014 Hotarare privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali pe semestru) II al anului 2013 Deschide
30.01.2014 Hotarare privind aprobarea Planului anual de lucrari de interes local pentru beneficiarii Legii 416 2001 in anul 2014 Deschide
30.01.2014 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltnielilor de transport pentru naveta cadrelor didactice din invatamatul preuniversitar care nu dispun de locuinte pe raza comunei Braesti, pe luna ianuarie 2014 Deschide
30.01.2014 Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare afunctiilor publice, pe anul 2014 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Braesti Deschide
30.01.2014 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Aparatul de specialitate al primarului comunei Braesti Deschide
30.01.2014 Hotarare privind aprobarea Bugetului general al Comunei Brăiești pe anul 2014 Deschide
30.01.2014 Hotarare privind aprobarea executiei Bugetului General al comunei Braesti, pentru trimestrul IV -2013 Deschide
20.01.2014 Hotarare privind aprobarea utilizării sumei din excedentul bugetar al anului 2013 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2014 Deschide
20.01.2014 Hotarare privind aprobarea solicitarea prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S.A. Deschide
13.11.2013 Hotarare privind rectificarea bugetului local si a virarii de credite bugetare intre capitolele bugetului local pe anul 2013 Deschide

Data Document Deschide
27.06.2012 Hotarare Domnul consilier Nistor Stelian a fost ales viceprimar al comunei Brăeşti judeţul Botoşani Deschide
27.06.2012 Hotarare privind întrunirea în ședința extraordinară a Consiliului Local Deschide
27.06.2012 Hotarare ca urmare a depunerii jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate Consiliul local Brăeşti este legal constituit Deschide
27.06.2012 Hotarare privind Validarea mandatelor unui număr de 11 consilieri în Consiliul local al comunei Brăeşti Deschide
27.06.2012 Hotarare privind Constituirea comisiei de validare la nivelul consiliului local al comunei Brăeşti, formată din 3 consilieri locali Deschide
11.02.2011 Hotarare Consiliul Local al comunei Brăeşti întrunit în şedinţă ordinară în data de 11 februarie 2011 Deschide
11.02.2011 Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Brăeşti nr.7 din 29.01.2010 Deschide
11.02.2011 Hotarare pentru aprobarea bugetului local al comunei Brăeşti jud. Botoşani şi a programului de investiţii publice pe anul 2011.pdf Deschide
11.02.2011 Hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Brăeşti Deschide
28.01.2011 Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pentru anul 2011 Ia A.D.I. ECOPROCES Botoşani Deschide
28.01.2011 Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaţilor AQUA BOTOŞANI pentru aprobarea cotizaţiei anuale Deschide
28.01.2011 Hotarare de avizare a Studiului de specialitate privind Indicatorii de performanţă ai serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare Deschide
28.01.2011 Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr.2 Ia H.G. 28-2008 Deschide
28.01.2011 Hotarare Privind aprobarea participării la Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizează Deschide
28.01.2011 Hotarare privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.276-2010 Deschide